2022-05-04 08:15

Odinwell AB Delårsrapport Q1 2022

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Första kvartalet (2022-01-01 – 2022-03-31)

  • Bolagets intäkter uppgick till 1 137 KSEK (2 002 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 102 KSEK (-578 KSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,03 SEK).
  • Periodens kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till -841 KSEK (-6 990 KSEK).
  • Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 18 MSEK.
  • Soliditeten* uppgick till 98 (93) %nr

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Den 3 mars utsåg Odinwell Susanne Olauson till ny VD.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Odinwell uppnår avgörande delmål i sin teknikutveckling. I repetitiva tester har temperaturförändring kunnat uppmätas på kroppsytan under ett täckande förband på människa. Nestero Holding AB kan därmed omvandla kvarvarande teckningsoptioner till aktier i Odinwell AB.

 Övriga händelser 

  • Utvecklingsingenjör Henning Eggertz har anställts och börjar på Odinwell den 1 maj.

VD Susanne Olauson har ordet

Svårläkta sår är ett stort problem över hela världen som upptar värdefulla resurser och bidrar till stora kostnader i vården. Den totala sårvårdsmarknaden är stor och växer för varje år. Den avancerade sårvården, den del av sårvården vi vänder oss mot, är den större delen av marknaden. Jag ser vårt arbete inom Odinwell som viktigt både för patienter och vårdgivare, genom att minska lidande och ett bättre resursutnyttjande

Det är väldigt glädjande att i mitt första VD ord kunna säga att vi ligger före vår tidsplan när det gäller vår teknikutveckling. Vi avslutade föregående år starkt genom att kunna verifiera en fungerande prototyp i labbmiljö. Under den senaste tiden har vi utfört repetitiva tester och temperaturförändringar har framgångsrikt kunnat uppmätas på kroppsytan under ett täckande sårvårdsförband på människa. Det innebär att företagets optiska sensorteknologi nu även har verifierats på människor och kan tas vidare till nästa steg.

Det är känns mycket motiverande att få testa Odinwell utanför labbmiljö, vilket är nästa utvecklingssteg, och vi är övertygade om att dessa tester kommer bidra med goda resultat och viktiga insikter till vår fortsatta utveckling.

Den redan påbörjade utvecklingen av Odinwell och arbetet vi har framför oss under den närmsta tiden gör att vi har behövt stärka vår organisation och vårt labb. Vi välkomnar en utvecklingsingenjör som från den 1 maj kommer att vara med och förstärka teamet både för att bredda vår kompetens och öka tempot i utvecklingen. Dessutom har vi expanderat vårt labb för att kunna arbeta med flera parallella processer samtidigt, vilket är ytterligare en faktor till att vi kan säkerställa att vi håller tids- och utvecklingsplanen. 

Mina första månader som ny VD för Odinwell har varit givande och jag ser fram emot att fortsätta driva arbetet framåt och föra Odinwells teknologi närmre marknadsintroduktion. Tack vare våra nyligen gjorda förstärkningar kan jag nu fortsätta fokusera på att bibehålla tempot i produktutvecklingen samtidigt som jag ser fram emot att vidga vårt nätverk och etablera samarbeten för att bygga marknadsacceptans för vår produkt. 

Avslutningsvis vill jag tacka våra aktieägare som följer vår utvecklingsresa och teamet som gör framstegen med Odinwell möjliga. Vi har tillsammans inlett ett viktigt och spännande år för Odinwell då vi fortsätter att arbeta för att transformera sårvården.

Susanne Olauson, VD Odinwell AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.