IPO 2021

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 20 maj – 3 juni 2021.

Teckningskurs: 5,00 SEK per ny aktie. IPOn genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna tre (3) nya aktier. Allmänheten bjuds in till att teckna aktier i IPOn.

Emissionsvolym: IPOn omfattar upp till maximalt 6 017 490 nya aktier, motsvarande cirka 30,1 MSEK.

Värdering (pre-money): 70,2 MSEK.

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar: Cirka 12 MSEK av IPOn omfattas av teckningsåtagande (cirka 3,58 MSEK) och avsiktsförklaringar (cirka 7,4 MSEK), vilket motsvarar cirka 36 procent av den totala initiala emissionsvolymen. Teckningsåtagandet kommer ifrån huvudägaren och styrelseledamoten Patrik Byhmer (via bolaget Seventh Sense Adventures Holding AB).

Första dag gör handel: planerad första dag för handel på Spotlight Stock Market är den 9 juni 2021 för aktier och BTA.

Summary of the Initial Public Offering

Subscription period: 20 May – 3 June 2021.

Subscription price: SEK 5,00 per new share. The IPO is carried out with preferential rights for existing shareholders. One (1) existing share in the Company entitles to one (1) subscription right and (7) subscription rights entitle the holder to subscribe for three (3) new shares. The public is also invited to subscribe for shares in the IPO.

Issuing volume: The IPO comprises up to maximum 6,017,490 new shares, corresponding to approximately SEK 30.1 million (gross).

Valuation (pre-money): SEK 70.2 million.

Subscription commitments and declarations of intent: Approximately SEK 12 million of the IPO is covered by subscription commitments (approximately SEK 3.58 million) and declarations of intent (approximately SEK 7.4 million), which corresponds to approximately 36 percent of the total issue volume. The subscription commitment comes from the main owner and board member Patrik Byhmer (through the company Seventh Sense Adventures Holding AB).

First day of trading: planned first day of trading on Spotlight Stock Market is 9th of June 2021 for shares and BTA.

Relaterat material
Teaser (SV) - Download
Teaser (ENG) - Download
Informationsmemorandum - Odinwell EU-tillväxtprospekt 2021 - Download
Odinwell tilläggsdokument inför notering på Spotlight Stock Market - Download