Hållbart redan på idéstadiet

Vi lägger mycket tid, energi och hjärta i det vi gör. Naturligtvis vill vi att våra ansträngningar ska ha starka, varaktiga och positiva effekter – på flera olika plan. Därför har vi, ända sedan Odinwell Optical Technology bara var en tanke, haft ett tydligt fokus på hållbarhet.

Vår syn på hållbarhet är holistisk och inbegriper ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Vi utvecklar produkter och lösningar som ska vara attraktiva för våra partners, det vill säga generera vinst och ta deras verksamheter framåt, samtidigt som vi tar hänsyn till hur vår planet och människors välbefinnande påverkas.

De globala målen

I vårt arbete inspireras vi av FN:s globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Odinwell bidrar för närvarande till fyra av målen.

De globala målen; 3 God hälsa och välbefinnande, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12 Hållbar konsumtion och produktion

3. God hälsa och välbefinnande

Själva kärnan i Odinwells verksamhet är att utveckla produkter och lösningar som hjälper människor med sår, särskilt svårläkta sår, att få rätt behandling i rätt tid. På så sätt kan riskerna för infektioner, biverkningar och alltför långdragna behandlingar komma att minska. Med effektivare och mer personlig sårvård kan vårdgivarna också får mer tid över för andra uppgifter och fler vårdplatser kan komma att frigöras.

Genom att Odinwells tunna sensorlager kan massproduceras, och kostnadseffektivt integreras i sårvårdsbolagens befintliga produkter, finns det en stor potential för att nå ut och hjälpa en stor mängd människor, över hela världen, som idag är i stort behov av förbättrad sårvård. Det finns också en stor potential att spara kostnader inom vården och att resurser kan fördelas på ett mer rättvist sätt.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I den kultur vi bygger på Odinwell värnar vi om våra medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att skapa trivsel och arbetsglädje. Alla ska omfattas av samma rättigheter och skyldigheter. Vi värnar också om föreningsrätten och följer lagar om arbetsvillkor. Alla har rätt till föräldraledighet med kompensation för inkomstbortfall.

9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur

Hållbarhet är en del av vår identitet och en naturlig del i vårt innovationsarbete. Redan när vi utvärderar idéer väljer vi material som är enkla att använda och återvinna. Vi använder inga förbjudna material. Dessutom analyserar vi hur produktionen kan göras så effektiv som möjlig, utan spill eller onödig energianvändning, och hur slutprodukten kan återvinnas. Vi strävar efter att minska onödiga transporter. I första hand använder vi digitala plattformar för våra möten och reser endast när dessa visar sig otillräckliga för uppgiften i fråga.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Idag går det inte att med säkerhet veta när ett plåster eller bandage måste bytas. Med smarta sårförband får vårdgivare en större förståelse för vad som pågår i såret och vet om förbandet behöver bytas eller ej. Därmed går det att minska onödig förbrukning av sårförband. Odinwells optiska sensorlager innehåller dessutom ingen elektronik vilket underlättar användning och återvinning för vårdgivaren, som inte behöver handskas med elektronik eller metaller.

 

Vi utför inte djurstudier. Alla våra kliniska undersökningar kommer att planeras och genomförs enligt etiska principer baserade på Helsingforsdeklarationen samt i enlighet med ICH:s principer för god klinisk sed och gällande lagar och rekommendationer i de länder där de utförs. Vi följer vidare alla legala och regulatoriska krav för kliniska studier, produktutveckling, produktion, varudeklaration,  försäljning och marknadsföring.