Pressreleaser

2023-08-24 08:30
Odinwell AB Halvårsrapport 2023

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.  

2023-05-04 17:45
Kommuniké från årsstämma i Odinwell AB (publ) den 4 maj 2023

Odinwell AB (publ) höll under onsdagen den 4 maj 2023 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.odinwell.com

2023-05-04 08:20
Odinwell AB Delårsrapport Q1 2023

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

2023-04-05 08:15
Odinwell AB Årsredovisning 2022

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisningen för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av årsredovisningen.

2023-03-31 14:59
Odinwell AB: Förtydligande: Kallelse till Årsstämma i Odinwell AB (publ)

Förtydligande: Sista datum för att anmäla sin avsikt att delta till bolaget var fel i tidigare pressmeddelande, observera att det är senast torsdagen den 27 april 2023.

2023-03-30 07:00
Kallelse till Årsstämma i Odinwell AB (publ)

Odinwell AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 klockan 16.30 på Grand Hotell, Stationsgatan 44, Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.00. Före bolagsstämman serveras enklare förtäring och bolagets teknologi presenteras.

2023-03-09 12:19
Odinwell erhåller datum för patentutfärdande

Odinwells tidigare kommunicerade patent i USA för den fiberoptiska sensorplattformen kommer att utfärdas den 14 mars, meddelar USPTO.

2023-02-15 08:30
Odinwell AB Bokslutskommuniké 2022

Sammanfattning av bokslutskommuniké

2023-01-23 16:23
Odinwell erhåller positivt patentbesked i USA

Odinwell har mottagit ett positivt förhandsbesked avseende bolagets första patentansökan i USA för den fiberoptiska sensorplattformen. Samtliga patentkrav betraktas som godkännbara och kommer att beviljas.

2022-11-16 08:30
Odinwell AB Delårsrapport Q3 2022

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport Q3 för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.  

2022-10-28 09:27
Odinwell presenterar på Aktiespararnas event Stora Aktiedagen Göteborg

Odinwell AB medverkar måndagen den 7 november 2022 på Aktiespararnas event Stora Aktiedagen där VD Susanne Olauson kommer att presentera bolaget kl. 11.30.

2022-10-21 16:16
Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i Odinwell AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman 2023 i Odinwell AB.

2022-08-24 08:30
Odinwell AB Halvårsrapport 2022

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av halvårsrapporten.  

2022-05-13 13:47
Odinwell presenterar på Aktiespararnas event Aktiedagen Göteborg

Odinwell AB medverkar måndagen den 16 maj 2022 på Aktiespararna event Aktiedagen där VD Susanne Olauson kommer att presentera bolaget kl. 20.30.

2022-05-04 17:10
Kommuniké från årsstämma i Odinwell AB (publ) den 4 maj 2022

Odinwell AB (publ) höll under onsdagen den 4 maj 2022 årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.odinwell.com

2022-05-04 08:15
Odinwell AB Delårsrapport Q1 2022

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

2022-05-03 08:30
Odinwell uppnår avgörande delmål i sin teknikutveckling

Två månader före utsatt tid uppnår Odinwell AB (publ) det tredje delmålet i sin tekniska utvecklingsplan. I repetitiva tester har temperaturförändringar framgångsrikt kunnat uppmätas på kroppsytan under ett täckande sårvårdsförband på människa. Det innebär att företagets optiska sensorteknologi nu även har verifierats på människor och kan tas vidare i kundapplikationer.

2022-04-07 08:30
Odinwell AB Årsredovisning 2021

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisningen för 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av årsredovisningen.

2022-04-01 08:55
Odinwell AB: Förtydligande: Kallelse till Årsstämma i Odinwell AB (publ)

Förtydligande: Veckodagen var fel i tidigare pressmeddelande, observera att stämman hålls onsdagen den 4 maj.

2022-03-31 08:15
Kallelse till Årsstämma i Odinwell AB (Publ)

Odinwell AB (publ) håller årsstämma måndagen den 4 maj 2022 klockan 16.30 på Grand Hotell, Stationsgatan 44, Halmstad. Inregistrering sker från klockan 16.00. Före bolagsstämman serveras enklare förtäring och bolagets teknologi presenteras.

2022-03-03 17:30
Odinwell utser Susanne Olauson till ny VD

Styrelsen för Odinwell AB ("Odinwell") har idag utsett Susanne Olauson till ny verkställande direktör för bolaget. Susanne Olauson tillträder omedelbart rollen. Olauson har omfattande erfarenhet från läkemedels- och medtech-industrin, med fokus på försäljning och produktutveckling. Eftersom Susanne Olauson har varit styrelseordförande för bolaget, har styrelsen beslutat att utse Cecilia Jinert Johansson till tillförordnad styrelseordförande fram till årsstämman 2022, medan Olauson blir ordinarie ledamot.

2022-02-28 08:15
Rättelse: Odinwell AB Bokslutskommuniké 2021

Rättelse: I bokslutskommunikén för 2021 var kassaflödesanalysen angiven i KSEK, sidan 10. Kassaflödesanalysen är angiven i SEK. Reviderad bokslutskommuniké finns tillgänglig på Odinwells hemsida (https://odinwell.com/) samt som bifogad fil.

2022-02-16 08:30
Odinwell AB Bokslutskommuniké 2021

Sammanfattning av bokslutskommuniké Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31) Bolagets intäkter uppgick till 869 KSEK (650 KSEK). Rörelseresultatet uppgick till -1 677 KSEK (-23 KSEK). Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,05 SEK). Periodens kassaflöde uppgick till -8 188 KSEK (0 KSEK). Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 19,5 MSEK. Helår (2021-01-01 – 2021-12-31) Bolagets intäkter uppgick till 4 789 KSEK (650 KSEK). Rörelseresultatet uppgick till -3 853 KSEK (-23 KSEK). Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,05 SEK). Periodens kassaflöde uppgick till 19 416 KSEK (0 KSEK). Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Valberedning inför årsstämman 2022 utseddes. Valberedningen består av Patrik Byhmer (företräder Seventh Sense Adventures Holding AB), Lars Rodert (företräder ÖstVäst Capital Management AB) samt Susanne Olauson (ordförande för Odinwell).   Odinwell uppnådde delmål med framtagandet av första prototyp för tester i labbmiljö. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser som har en finansiell inverkan på Odinwell har skett under perioden.    Övriga händelser  Odinwell presenterade på Erik Penser Banks temadag Medicinteknisk mjukvara samt Aktiespararnas kvinnokväll.

2021-12-29 13:42
Odinwell uppnår delmål med framtagandet av första prototyp för tester i labbmiljö

Odinwell AB ("Odinwell") har under det fjärde kvartalet 2021 följt utvecklingsplanen och har nu uppnått ytterligare delmål. De senaste tekniktesterna, där bolaget upprepade gånger har mätt temperatur med repetitiva resultat, innebär att bolaget har en första fungerande prototyp i labbmiljö och att bolagets plattform har nått nivå 4 enligt TRL-skalan. Odinwell har därigenom uppnått samtliga målsättningar utstakade för 2021.

2021-11-17 08:30
Odinwell AB Delårsrapport Q3

2021-10-18 11:29
Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i Odinwell AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman 2022 i Odinwell AB.

2021-10-16 19:36
Odinwell presenterar på Aktiespararnas Kvinnokväll i Malmö

Odinwell AB medverkar på tisdagen den 19 oktober 2021 på Aktiespararnas Kvinnoväll där styrelseordförande Susanne Olauson kommer presentera verksamheten.

2021-10-06 13:51
Odinwell presenterar på Erik Penser Banks temadag Medicinteknisk mjukvara

Odinwell AB medverkar imorgon den 7 oktober 2021 på Erik Penser Banks temadag Medicinteknisk mjukvara där VD Klas Arildsson kommer presentera verksamheten.

2021-09-29 20:44
Odinwell inleder rekrytering av ny VD

Styrelsen för Odinwell AB (”Odinwell”) kommer tillsammans med verkställande direktör Klas Arildsson att inleda rekrytering av en ny verkställande direktör eftersom Klas Arildsson meddelat sin avsikt att lämna sin roll under våren 2022. Den nya verkställande direktören kommer att leda Odinwell in i nästa utvecklings- och expansionsfas.

2021-08-18 08:15
Odinwell halvårsrapport 2021

2021-08-16 19:15
Odinwell har uppnått delmål på vägen mot första prototyp

Odinwell AB (”Odinwell”) har uppnått en milstolpe i produktutvecklingen genom att ha uppnått ett delmål mot färdigställd fungerande prototyp i labbmiljö. Bolaget har nu etablerat den utvecklingsplan som ska bedrivas för att ta fram en fungerande prototyp. Nästa steg i utvecklingsplanen är att ta fram en fungerande prototyp i labbmiljö.

2021-08-02 08:00
Odinwell AB: Odinwells styrelseledamot Håkan Olsson har avlidit

Odinwell AB (publ) har nåtts av det tragiska beskedet att Håkan Olsson har avlidit efter en kort tids sjukdom. Håkan ingick i den nybildade styrelsen för Odinwell AB som listades den 9 juni 2021.

2021-06-24 12:20
Redsense erhåller brevsvar från Skatteverket avseende fördelningen av anskaffningsutgiften efter utdelningen av Odinwell

2021-06-22 17:29
Odinwell meddelar sista dag för handel i BTA

Odinwell AB:s (”Odinwell” eller ”Bolaget”) företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket. Stoppdag hos Euroclear för konvertering av BTA (betald tecknad aktie) till aktier är den 30 juni 2021, vilket innebär att sista dag för handel i BTA är den 28 juni 2021. Totalt har 6 017 490 aktier registrerats hos Bolagsverket och de nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå eller VP-konto den 2 juli 2021.

2021-06-14 11:25
Odinwell har beviljats ytterligare patent i Sverige

Odinwell AB (”Odinwell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att det svenska patent- och registreringsverket har beviljat och utfärdat patent för Bolagets andra patentfamilj avseende förfarande och anordning för övervakning av mätobjekt. Patentet är giltigt till och med september 2039.

2021-06-09 18:03
Noteringsaktuella Odinwell publicerar VD-intervju

Idag, den 9 juni 2021, har Odinwells aktie noterats på Spotlight Stock Market. Noteringen föregicks av en företrädesemission om cirka 30 MSEK, som övertecknades av befintliga aktieägare och allmänheten. I samband med dagens notering publicerar Odinwell en intervju med VD Klas Arildsson. Intervjun publiceras i sin helhet nedan.

2021-06-09 07:46
Idag inleds handeln i Odinwell på Spotlight Stock Market

Idag, den 9 juni 2021, inleds handeln i Odinwell AB:s (”Odinwell” eller ”Bolaget”) aktie och BTA (Betald Tecknad Aktie) på Spotlight Stock Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet ”ODIN”, med ISIN-kod SE0015809967, och Bolagets BTA handlas under kortnamnet ”ODIN BTA”, med ISIN-kod SE0015987920.  

2021-06-08 08:31
Odinwells företrädesemission övertecknad

Den 3 juni 2021 avslutades teckningsperioden i Odinwell AB:s (”Odinwell” eller ”Bolaget”) företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 122 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Odinwell tillförs därmed cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som Odinwell nu tillförs är avsett att finansiera ytterligare acceleration av teknologi- och produktutveckling fram till produktlansering innan slutet av 2023, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 8 juni 2021. Bolagets aktie samt BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer upptas till handel på Spotlight Stock Market i morgon, den 9 juni 2021. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare, Nordic Issuing emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare i samband med företrädesemissionen samt noteringen på Spotlight.

2021-05-20 09:59
Idag inleds teckningsperioden i Odinwells företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Odinwell AB:s (”Odinwell” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten i Sverige inbjuds att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 3 juni 2021 och Bolaget tillförs vid fulltecknad företrädesemission cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Inför Företrädesemissionen har större befintliga aktieägare, däribland institutionella investerare, ingått teckningsförbindelse samt avsiktsförklaringar om totalt cirka 12 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Odinwell har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”), med planerad första handelsdag den 9 juni 2021. Prospekt, teaser och anmälningssedlar hålls tillgängliga via Bolagets (www.odinwell.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings respektive hemsidor (www.nordic-issuing.se). Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare, Nordic Issuing emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen samt noteringen på Spotlight.

2021-05-12 15:34
Odinwell presenterar verksamheten vid Aktiedagen

Odinwell AB (”Odinwell” eller ”Bolaget”) medverkar vid Aktiespararnas evenemang Aktiedagen Göteborg, som äger rum den 17 maj 2021. Bolagets VD Klas Arildsson och styrelseordförande Susanne Olauson kommer presentera Odinwell, som står inför notering på Spotlight Stock Market i juni 2021. Odinwell genomför även under maj/juni en företrädesemission om cirka 30 MSEK, där allmänheten i Sverige också ges möjlighet att teckna aktier.  

2021-05-07 14:14
Odinwell godkänns för notering på Spotlight och beslutar om företrädesemission

Odinwell AB (”Odinwell” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit ett godkännande för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Första handelsdag är planerad till den 9 juni 2021. Styrelsen i Odinwell har även, idag den 7 maj 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021 beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier där även allmänheten ges möjlighet att delta. Företrädesemissionen kan tillföra Bolaget högst cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Inför företrädesemissionen har större befintliga aktieägare, däribland institutionella investerare, ingått teckningsförbindelse samt avsiktsförklaringar om totalt cirka 12 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare, Nordic Issuing emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare i samband med företrädesemissionen samt noteringen på Spotlight. Mer information om erbjudandet och noteringen framgår i pressmeddelandet nedan