2023-05-04 08:20

Odinwell AB Delårsrapport Q1 2023

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Första kvartalet (2023-01-01 – 2023-03-31)

  • Bolagets intäkter uppgick till 1 453 KSEK (1 137 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 512 KSEK (-1 102 KSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,04 SEK).
  • Periodens kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till -2 051 KSEK (-841 KSEK).
  • Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 12 MSEK och Bolagets kortfristiga placeringar till cirka 12 MSK.
  • Soliditeten uppgick till 97 (98) %.nr

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Odinwell har mottagit positivt förhandsbesked avseende bolagets första patentansökan i USA för den fiberoptiska sensorplattformen. Samtliga patentkrav betraktas som godkännbara och kommer att beviljas.
  • Odinwells tidigare kommunicerade patent i USA för den fiberoptiska sensorplattformen kommer att utfärdas den 14 mars meddelar USPTO.

VD Susanne Olauson har ordet

Med siktet inställt på att skapa samarbete i kombination med ökat tempo i teknikutvecklingen har vi mixen av det som driver Odinwell framåt. Fokus för första kvartalet har varit att förfina våra sensorer samt utveckla vårt sensornät till nästa nivå. Vi har också tagit del av insikter från sårvårdsjuksköterskor genom ett samarbete med Leap for Life.

Optiska sensorer och sammanföra dem till ett sensornät är vår kärnkompetens. Resultaten är banbrytande och just nu är teamet fullt engagerade i nästa utvecklingssteg och det vi framöver kommer att kunna mäta, förutom temperatur och pH.

Inom EU-projektet Datadriven Innovation i Halland har Leap for life under de senaste månaderna genomfört intervjuer med sjuksköterskor som dagligen arbetar med svårläkta sår. Syftet med intervjuerna har varit att samla information som kan användas av Odinwell. Projektet handlar om att förstå hur arbetet med svårläkta sår inom hemsjukvården ser ut idag. Genom att intervjua sjuksköterskor som arbetar med svårläkta sår i Halmstad kommun överförs värdefull kunskap till företaget.

Det är värdefullt för oss på Odinwell att få input från vårdpersonalen och det finns mycket information vi inte kan läsa oss till; men genom dialogerna med sjuksköterskorna har vi fått intressanta och nyttiga insikter för vårt utvecklingsarbete med Odinwell’s sensornät som kan se vad som händer i såret, utan att lyfta på bandaget. Detta ger fördel att sköterskorna kan få information om att bandaget sitter på patienten, om det är förändring i temperatur och pH värde utan att åka till patienten, genom att informationen blir digitalt tillgänglig. Detta spar både tid och oro för alla i patientens ekosystem.

"Genom att få input från de som arbetar med patienterna dagligen kan man skapa produkter som verkligen löser problem och underlättar arbetet för vårdpersonalen", säger Emma Börjesson, projektledare på Leap for life.

Vi har också ytterligare säkrat upp vår teknologi. Det amerikanska patentverket USPTO har meddelat att patentet i USA har utfärdats den 14 mars 2023 med patentnumret US11604142. Patentet avser Odinwells patentansökan 17/263,104 "Device for measuring a property of a measurement object by luminescence") och omfattar det mättekniska system som Odinwells fiberoptiska sensorlager bygger på. Beskedet från USA ger oss patentskydd på den största av våra avsedda marknader. Därmed är en viktig förutsättning på plats för vår fortsatta affärsutveckling.

Nu ser vi fram emot en vår med intressanta möten och utvecklingsframsteg! Stort tack till alla som er aktieägare som stöttar oss och tack till utvecklingsteamet som gör framstegen möjliga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.