2023-04-05 08:15

Odinwell AB Årsredovisning 2022

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisningen för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av årsredovisningen.

VD Susanne Olauson har ordet

Odinwells uppgift är att göra det osynliga synligt. Vi ska utrusta bandaget med unika sensornät som kan se i realtid vad som händer i såret, för en tryggare och mer objektiv sårvård. Med det följer både effektiviseringar, när kalenderstyrd sårvård övergår till behovsstyrd, och patientnytta, genom den ökade trygghet det innebär med en egenvård som involverar patientens hela ekosystem.

När Odinwell inledde sitt 2022 var det med ett år av prototyputveckling i ryggen. Vi hade inlett verifiering av vår optiska sensorteknik, och vi visste att en ny fas av helt nya utmaningar öppnade sig för bolaget. För att successivt kunna ta steget från labbmiljön och i riktning mot marknaden krävdes inledande partnerskapssonderingar och fortsatt teknisk validering i alltmer realistiska miljöer.

Det innebar att vi behövde hålla uppe tempot i produktutvecklingen, men samtidigt stärka organisationen och vår kompetens inom utveckling, kommersialisering och partnerskap. Det var dags att bygga marknadsacceptans för teknologin och börja etablera ett nätverk runt Odinwell med en räckvidd som spänner över hela marknaden för både akut och avancerad sårvård. Jag är glad att kunna säga att vi har gått framåt på alla dessa områden – och särskilt stolt över att vi hela tiden har gjort det med stadig kontroll över kostnaderna. Med tanke på de oroliga omvärldsfaktorerna är det viktigt för oss.

Under det första kvartalet expanderade vi vårt labb för att kunna arbeta med parallella processer. En avgörande milstolpe i teknikutvecklingen passerades när vi kunde mäta temperatur­förändring på kroppsytan under ett täckande sårvårdsförband.

Mycket av vårt tekniska fokus under 2022 har därefter legat på att krympa de optiska sensorerna för inbäddning i förband och förbereda dem för integration hos kommande samarbetspartners. Vi har också börjat utveckla metodiken för mätning av pH-värde, och under 2023 fortsätter arbetet med att bredda Odinwells mätförmåga i sår med sensorer för nya fysikaliska egenskaper.

Det fjärde kvartalet präglades inte minst av strategisk positionering och arbete med marknadsnärvaro och nätverkande, där Odinwell deltog i kongresserna Medica i Düsseldorf och Advanced Wound Care Summit i Berlin. Båda gav upphov till många nya möten och värdefulla insikter.

Samarbete är grundpelaren för vår affärsmodell. Vi ska fokusera på vår kärnkompetens, den unika optiska sensorteknologin – sensornätverket – och ta det till marknaden i partnerskap med etablerade aktörer som har sin expertis inom bandage. Efter diskussioner med potentiella samarbetspartner har vi under hösten även klarlagt att vägen framåt bör vara att först ingå partnerskapen, och sedan tillsammans inom ramarna för respektive samarbete genomföra de kliniska prövningar som behövs av specifika produkter. Det är den centrala uppgiften inför 2023: att identifiera och inleda konkreta samarbeten som ska öppna dörrarna framåt för Odinwell.

Till sist vill jag vända mig till våra aktieägare och uttrycka min tacksamhet för det förtroende ni visar för bolaget och för vår gemensamma resa, och till Odinwell-teamet med en eloge för ert idoga arbete. Vi följer planen både vad gäller teknik- och affärsutvecklingsaspekterna, vi är positionerade där vi ska vara, och vi fortsätter målmedvetet framåt!

Händelser under 2022

  • Den 3 mars utsåg Odinwell Susanne Olauson till ny VD.
  • Odinwell uppnår avgörande delmål i sin teknikutveckling. I repetitiva tester har temperaturförändring kunnat uppmätas på kroppsytan under ett täckande förband på människa. Nestero Holding AB omvandlar därmed kvarvarande teckningsoptioner till aktier i Odinwell AB.
  • En valberedning har utsetts inför årsstämman 2023. Valberedningen består av Patrik Byhmer (företräder Nestero Holding AB, Seventh Sense Adventures Holding AB), Lars Rodert (företräder ÖstVäst Capital Management AB) samt Cecilia Jinert Johansson (ordförande för Odinwell).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.