2023-02-15 08:30

Odinwell AB Bokslutskommuniké 2022

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2022-10-01 – 2022-12-31)

 • Bolagets intäkter, genom aktivering av utvecklingskostnader, uppgick till 954 KSEK (150 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 614 KSEK (-1 769 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,07 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -1 549 KSEK (-8 188 KSEK).
 • Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 12,3 MSEK.

Helår (2022-01-01 – 2022-12-31)

 • Bolagets intäkter, genom aktivering av utvecklingskostnader, uppgick till 3 665 KSEK (4 789 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 869 KSEK (-3 853 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,33 SEK (-0,15 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -7 159 KSEK (19 416 KSEK).

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.951

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • En valberedning har utsetts inför årsstämman 2023. Valberedningen består av Patrik Byhmer (företräder Nestero Holding AB, Seventh Sense Adventures Holding AB), Lars Rodert (företräder ÖstVäst Capital Management AB) samt Cecilia Jinert Johansson (ordförande för Odinwell).  

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 23 januari meddelade Odinwell att ett förhandsbesked om patentgodkännande mottagits, avseende bolagets första patentansökan i USA för den fiberoptiska sensorplattformen.

Övriga händelser

 • Den 7 november deltog Odinwell i Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen Göteborg, där Bolaget presenterades av VD Susanne Olauson.

VD Susanne Olauson har ordet

Vårt fjärde kvartal knyter ihop ett år som till stor del har gått ut på att förfina och krympa de optiska sensorerna. Vi kan idag mäta temperaturen i sår med Odinwellteknologin, vi har också metodiken för att mäta pH-värdet.

När vi ser framåt är det en ny fas som inleds. Vi ska under 2023 bredda Odinwells mätförmåga och lägga till sensorer för nya fysikaliska egenskaper i sår. Denna metodik ska sedan implementeras och integreras i bandage tillsammans med presumtiva samarbetspartners.

Samarbete är en grundpelare för vår affärsmodell. Vår kärnkompetens är en unik optisk sensorteknologi, och den ska vi ta med oss in i partnerskap med aktörer som har sin expertis inom bandage. På så vis drar vi fördel av de bästa lösningar som redan finns – men kompletterar dem med de helt nya möjligheter vi erbjuder.

Därmed faller det sig också naturligt att göra kliniska prövningar först inom ramarna för ett konkret kundsamarbete. Vi hade tidigare planerat att genomföra en egen klinisk prövning under hösten, men har nu efter diskussion med potentiella samarbetspartners kommit fram till att det är en effektivare väg framåt att göra dem i samarbete, då varje bandage som integrerar Odinwells teknik med största sannolikhet måste genomgå sin egen kliniska prövning. Därför fokuserar vi där vi befinner oss nu på att etablera de rätta samarbetena.

För att lägga bästa möjliga grund har vi under kvartalet deltagit i flera kongresser och nätverksmöten. Under november besökte vi Medica i Düsseldorf, enorm till ytan och välbesökt av deltagare och företag från hela världen, och i december följde Advanced Wound Care Summit i Berlin, med fokus på avancerad sårvård. I båda fallen fick vi tillfälle att träffa bolag, knyta an till allt som händer i den dynamiska sårvårdsbranschen och fördjupa vårt nätverk av relevanta kontakter.

Flera talare i Berlin återkom till ekosystemet runt patienter med svårläkta sår, där den rådande bristen på vårdpersonal understryker behovet av mindre personalintensiva lösningar som distansbevakning, "self care" och "share care". Trenden reser utmaningar för vården, men försätter Odinwells teknologi i ett ljust läge: att samla in beslutsunderlag och diagnosdata i realtid, utan behov av vårdpersonal, blir ett kostnadseffektivt och kraftfullt stöd i en sårvård med stor brist på personal. Än viktigare är förstås att minska det svåra lidande som svårläkta sår innebär för patienten.

Vi kan summera kvartalet med att Odinwell har tagit viktiga steg framåt i teknikutvecklingen, utan att göra avkall på kostnadskontrollen. Ett stort tack till teamet för bra insatser och till våra investerare för det förtroende som ni visar Odinwell! Nu ser vi fram emot ett lysande och banbrytande 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.