2022-11-16 08:30

Odinwell AB Delårsrapport Q3 2022

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport Q3 för 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.  

Tredje kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

  • Bolagets intäkter uppgick till 733 KSEK (1 050 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till –1 934 KSEK (-704 KSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till –0,073 SEK (-0,032 SEK).

Första nio månaderna (2022-01-01 – 2022-09-30)

  • Bolagets intäkter uppgick till 2 711 KSEK (4 639 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 255 KSEK (-2 083 KSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,189 SEK (-0,096 SEK).

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Inga väsentliga händelser som har en finansiell inverkan på Odinwell har ägt rum under perioden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser som har en finansiell inverkan på Odinwell har ägt rum efter periodens utgång.

Övriga händelser

  • Den 7 november deltog Odinwell i Aktiespararnas evenemang Stora Aktiedagen Göteborg, där Bolaget presenterades av VD Susanne Olauson.

VD Susanne Olauson har ordet

När vi lägger det tredje kvartalet till handlingarna är det med en känsla av målmedvetet framåtsträvande.

Odinwell går systematiskt vidare med sin teknikutveckling enligt utsatt plan och vi gör det med stabil kontroll över kostnadsmassan samt med siktet framåt, mot det kommande årets partnerskapsbyggande inför en marknadslansering. När vi så småningom går in i det steget är det de tekniska lösningar vi idag utarbetar, förbättrar och förfinar som kommer att utgöra plattformen för ett lyckat resultat. Därför är det med stolthet och glädje jag kan konstatera att det tekniska arbetet fortskrider med en tydlig rörelse framåt.

Under våren var vårt fokus att verifiera temperaturförändringar under förband samt säkerställa att vi gör det på ett korrekt sätt. Under det tredje kvartalet har vi utvecklat och förfinat teknologin vidare. I en fuktig sårmiljö kan förutsättningarna vara vitt skiftande och vi måste kunna mäta utan att störa såret. Arbetet i laboratoriet har därför framför allt gått ut på miniatyrisering – att krympa de optiska sensorerna.

Det unika med Odinwells inbäddade sensorlager är att de ger tillgång till utförlig information om vad som pågår under förbandet och gör det möjligt för läkare och patienter att få en kontinuerlig uppfattning om sårets och läkeprocessens utveckling i realtid. Det är inte bara en fråga om att mäta enskilda variabler – mycket information kan också erhållas utifrån hur olika parametrar samverkar med varandra. En viktig poäng med vår optiska sensorteknik är därför bredden och mångfalden i de mätningar som den stödjer. Nästa kvartal ser vi fram emot att även börja titta på mätningar av pH-värde, och därmed börja foga ännu en viktig del till helheten och göra vår lösning ännu mer relevant.

Mycket återstår därmed att göra, och vi stannar inte upp utan fortsätter i samma höga tempo och med fortsatt kostnadskontroll. Jag ser under det fjärde kvartalet även fram emot att få öka synligheten för bolaget ännu mer, bland annat genom en presentation på Stora Aktiedagen i Göteborg i november.

Till sist vill jag tacka teamet för finfina insatser och våra investerare för den tillit ni visar Odinwell. Vår tekniska utvecklingsresa fortsätter och jag ser fram emot nästa steg!

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.