2022-04-07 08:30

Odinwell AB Årsredovisning 2021

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisningen för 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://odinwell.com). Nedan följer en kort sammanfattning av årsredovisningen.

VD Susanne Olauson har ordet

2021 har varit ett mycket spännande och utvecklande år för Odinwell. Det var glädjande att se intresset för Bolaget i samband med vår notering på Spotlight Stock Market och det har motiverat oss till att fortsätta ta utvecklingskliv som möjliggör att vi tillsammans kan ta Bolaget in i nästa fas under 2022. Tack vare att vi under året har kunnat sätta vårt laboratorium i Mölnlycke i drift har vi arbetat enligt vår utvecklingsplan och har därmed kunnat uppnå vårt delmål, med framtagandet av en första prototyp för tester i labbmiljö. Det innebar också att vi har uppnått samtliga av de målsättningar som vi satte upp för 2021 vilket resulterade i att vi kunde påbörja 2022 väl i fas.

De tekniska tester som genomförts under 2021 har varit fokuserade på att säkerställa att kunna mäta temperatur på små volymer motsvarande plåster med repetitiva resultat. Vi har genomfört omfattande tester med hjälp av TLC (Thermal Liquid Crystal) och därmed kunnat fastställa att vår mätteknologi fungerar som tänkt. Resultaten innebär att vi har tagit Bolagets plattform till nivå 4 enligt TRL-skalan (Technology Readiness Level) som används vid utvecklingen av nya teknologier. Vår första fungerande prototyp i labbmiljö är en viktig målstolpe för Odinwells fortsatta arbete med produkten.

De stora utvecklingar som vi har gjort under året innebär också att vi har ett behov av att stärka utvecklingsorganisationen. Under 2022 har vi därför för avsikt att knyta till oss fler ingenjörer med fokus på produktutveckling, kommersialisering samt partnerskap. Tack vare att vi har uppnått våra delmål har utvecklingsrisken fram till färdig produkt minskat avsevärt och vi kan därför lägga stor del av vårt fokus på våra planerande valideringsstudier i labbmiljö och sjukhus. Resultaten från våra studier kommer vara en viktig del i vår process att ingå avtal med partners och bygga marknadsacceptans.

Utöver våra tekniktester har vi för avsikt att inleda marknadsaktiviteter. Genom att föra dialoger med en begränsad kundgrupp hoppas vi kunna bekräfta vår affärsmodell, vilken är baserad på OEM-samarbeten och licensupplägg. Det är viktigt för Odinwell att kontinuerligt stärka nätverket inom sårförbandsmarknaden och möjliggöra vår teknologi för andra produkter på marknaden.

Som ny VD för Odinwell ser jag fram emot att föra Bolaget vidare in i nästa fas. Jag kommer fokusera på att hålla tempot i produktutvecklingen och att bygga marknadsacceptans för vår produkt.  I takt med att vi kommer längre i våra utvecklingsplaner behöver vi förstärka vår organisation inom olika områden. Det är nu viktigt för oss att vidga vårt nätverk samt etablera samarbeten för att transformera sårvården och driva den framåt.

Vi lämnar ett framgångsrikt år bakom oss och kan med spänning se fram emot kommande års framsteg. Vi vill därför också rikta ett stort tack till er som är med oss på vår viktiga resa. Delmål och milstolpar som levereras lägger grunden för vår framtida resa mot snabbare och mer exakta behandlingar av svårläkta sår. Avslutningsvis vill jag lyfta fram och tacka teamet som gör våra framsteg möjliga och levererar enligt vår hårt ställda samt ambitiösa plan framåt.

Händelser under 2021

 • Odinwell blev noterat på Spotlight Stock Market.
 • Odinwell genomförde en företrädesemission som blev övertecknad och tillförde Bolaget 30 MSEK före emissionskostnader.
 • Svenska patent- och registreringsverket beviljade och utfärdade patent för Bolagets andra patentfamilj avseende förfarande och anordning för övervakning av mätobjekt.
 • Odinwell godkändes som varumärke i EU av Europeiska Unionen.
 • Odinwell uppnådde den andra milstolpen i avtalet med Nestero och följer därmed tidsplanen för utvecklingsprojektet.
 • Odinwell färdigställde ett nytt tekniklabb som är lokaliserat i Mölnlycke. Tekniklabbet innefattar kritisk utrustning för fortsatt utvecklingsarbete.
 • Odinwell inledde rekrytering av ny VD.
 • Odinwell uppnådde ett första delmål på vägen mot färdigställd prototyp i labbmiljö.
 • Valberedning inför årsstämman 2022 utseddes. Valberedningen består av Patrik Byhmer (företräder Seventh Sense Adventues Holding AB), Lars Rodert (företräder ÖstVäst Capital Management AB) samt Susanne Olauson (VD och styrelseledamot för Odinwell).
 • Odinwell uppnådde delmål med framtagandet av första prototyp för tester i labbmiljö.
 • Odinwell presenterade på Erik Penser Banks temadag Medicinteknisk mjukvara samt Aktiespararnas kvinnokväll.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.