2022-02-28 08:15

Rättelse: Odinwell AB Bokslutskommuniké 2021

Rättelse: I bokslutskommunikén för 2021 var kassaflödesanalysen angiven i KSEK, sidan 10. Kassaflödesanalysen är angiven i SEK. Reviderad bokslutskommuniké finns tillgänglig på Odinwells hemsida (https://odinwell.com/) samt som bifogad fil.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)

 • Bolagets intäkter uppgick till 869 KSEK (650 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 677 KSEK (-23 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,05 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till -8 188 KSEK (0 KSEK).
 • Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 19,5 MSEK.

Helår (2021-01-01 – 2021-12-31)

 • Bolagets intäkter uppgick till 4 789 KSEK (650 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 853 KSEK (-23 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,05 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 19 416 KSEK (0 KSEK).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Valberedning inför årsstämman 2022 utseddes. Valberedningen består av Patrik Byhmer (företräder Seventh Sense Adventures Holding AB), Lars Rodert (företräder ÖstVäst Capital Management AB) samt Susanne Olauson (ordförande för Odinwell).  
 • Odinwell uppnådde delmål med framtagandet av första prototyp för tester i labbmiljö.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser som har en finansiell inverkan på Odinwell har skett under perioden.  

 Övriga händelser 

VD Klas Arildsson har ordet

Det har varit ett mycket spännande år för Odinwell. Vi har noterats på Spotlight Stock Market och tagit viktiga utvecklingskliv som möjliggör att ta bolaget in i nästa fas under 2022. Vårt laboratorium i Mölnlycke är i drift sedan ett antal månader tillbaka och vi har sedan slutet av december 2021 en fungerande prototyp redo för laboratorietester. Vi har uppnått samtliga av de målsättningar vi satte upp för 2021 och vi är väl i fas. 

Under det fjärde kvartalet 2021 har vi fokuserat på att säkerställa att kunna mäta temperatur på små volymer med repetitiva resultat. Med hjälp av TLC (Thermal Liquid Crystal) har vi genomfört omfattande tester och kunnat fastställa att vår mätteknologi fungerar som tänkt. Vi har därmed säkerställt en första fungerade prototyp för tester i labbmiljö, en viktig målstolpe för Odinwell. Under 2021 har vi tagit vår plattform till nivå 4 enligt TLR-skalan (Technology Readiness Level) och utvecklingsrisken fram till färdig produkt har därför minskat avsevärt.

Att vi har tagit oss vidare i utvecklingen innebär att vi behöver stärka utvecklingsorganisationen. Under 2022 har vi för avsikt att knyta till oss fler ingenjörer för ytterligare fokus på produktutveckling, kommersialisering samt partnerskap. Resultaten från våra planerade valideringsstudier i labbmiljö och sjukhus kommer att vara en viktig del för att knyta till oss partners och bygga marknadsacceptans. 

Parallellt med tekniktesterna har vi för avsikt att under andra halvan av 2022 inleda marknadsaktiviteter och vår förhoppning är att genom dialoger med en begränsad kundgrupp bekräfta vår affärsmodell, vilken är baserad på OEM-samarbeten och licensupplägg. Det är viktigt för Odinwell att kontinuerligt stärka nätverket inom sårförbandsmarknaden och möjliggöra vår teknologi för andra produkter på marknaden. Ny VD kommer med fullt fokus att accelerera nätverket och driva kommande samarbeten inom sårförbandsmarknaden.

Vi lämnar ett framgångsrikt år bakom om oss och kan med spänning se fram emot kommande års framsteg. Vi vill därför också rikta ett stort tack till er som är med oss på vår viktiga utvecklingsresa. De delmål och milstolpar som levereras nu lägger grunden för vår framtida resa mot snabbare och mer exakta behandlingar av svårläkta sår. Avslutningsvis vill jag lyfta fram och tacka teamet som gör våra framsteg möjliga och levererar enligt vår hårt ställda samt ambitiösa plan.

Klas Arildsson, VD Odinwell AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanne Olauson, Styrelseordförande Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)732-309 708
E-post: 
susanne.olauson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.