2021-11-17 08:30

Odinwell AB DelÄrsrapport Q3

Sammanfattning av delårsrapport

Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

 • Bolagets intäkter uppgick till 1 050 KSEK (0 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -704 KSEK (0 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (0 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 171 KSEK (0 KSEK).
 • Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 27,6 MSEK.

Första nio månaderna (2021-01-01 – 2021-09-30)

 • Bolagets intäkter uppgick till 4 639 KSEK (0 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 083 KSEK (0 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,096 SEK (0 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 27 604 KSEK (0 KSEK).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Odinwell inledde rekrytering av ny VD.
 • Odinwell uppnådde ett första delmål på vägen mot färdigställd prototyp i labbmiljö.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Valberedningen inför årsstämman 2022 utseddes. Valberedningen består av Patrik Byhmer (företräder Seventh Sense Adventures Holding AB), Lars Rodert (företräder ÖstVäst Capital Management AB) samt Susanne Olauson (ordförande för Odinwell).  

Övriga händelser

 • Odinwell presenterade på Erik Penser Banks temadag Medicinteknisk mjukvara samt Aktiespararnas kvinnokväll.

VD ord 

Svårläkta sår är ett allt större problem över hela världen. Trots att det ständigt utvecklas nya typer av sårvårdsförband har det länge varit en stor utmaning att veta när, och hur ofta, ett förband ska bytas. Tar man bort ett förband för tidigt stör det läkningsprocessen. Lämnar man kvar det för länge ökar risken för infektioner. Vi gör stora framsteg i vår utvecklingsfas med optisk teknologi som gör det möjligt att ”se närmare” på den komplexa läkningsprocessen utan att ta bort förbandet.

Under det tredje kvartalet 2021 har vi arbetat vidare med vår målsättning om att kunna presentera en första fungerande prototyp i labbmiljö under fjärde kvartalet 2021. Vi följer vår utvecklingsplan. En viktig del i vår designprocess för prototypen är mätning av temperatur och vår teknik har nu testats i ett första lovande experiment med hjälp av TLC (Thermal Liquid Crystal) och temperaturmätning i febertemperaturområde. Med detta har vi därmed uppnått ytterligare en av målsättningarna för 2021. Produktutvecklingen som bedrivs nu lägger grunden till framtida samarbeten med industriella partners. Att få fram lovande resultat i testerna av tekniken för mätning av temperatur är en framgång för oss och stärker våra dialoger på vägen mot marknadsacceptans.

Det har varit inspirerande att få föra Odinwell till Spotlight Stock Market och visa Odinwells teknologi för smart sårvård för allmänheten. Nu när vi står redo för nästa stora utvecklings- och expansionsfas är det dags att få in en VD på heltid som har erfarenhet från att accelerera ett utvecklingsföretag till en färdig produkt för marknad. Rekrytering av ny VD har påbörjats.

Vårt fokus kommande period är att färdigställa en teknisk prototyp i fjärde kvartalet 2021. Vi kommer att fortsätta vår marknadssondering med syfte att bygga nätverk med verksamheter för närbesläktad teknik med inriktning på svårläkta sår. Målsättningen är att ha en produkt redo för marknadsintroduktion hos kund under slutet av 2023.

De delmål och milstolpar som levereras nu lägger grunden för vår framtida resa mot snabbare och mer exakta behandlingar av svårläkta sår. Faktum är att upp till 25 procent av alla sjukvårdsplatser är upptagna av människor med svårläkta sår. Odinwell blir en viktig komponent i arbetet att tidigt upptäcka infektioner och minska användning av antibiotika. Detta kan leda till minskade vårdkostnader och frigöra värdefulla vårdresurser.  Jag ser fram emot att arbeta vidare med kommande delmål som tar oss närmare smartare sårvård.

Klas Arildsson, VD Odinwell AB