2021-08-18 08:15

Odinwell halvårsrapport 2021

Sammanfattning av halvårsrapport

Andra kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30)

 • Bolagets intäkter uppgick till 1 587 KSEK (0 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -791 KSEK (0 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (0 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 23 422 KSEK (0 KSEK).
 • Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till cirka 27,5 MSEK.

Första halvåret (2021-01-01 – 2021-06-30)

 • Bolagets intäkter uppgick till 3 589 KSEK (0 KSEK).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 368 KSEK (0 KSEK).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,64 SEK (0 SEK).
 • Periodens kassaflöde uppgick till 27 432 KSEK (0 KSEK).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Odinwell blev noterat på Spotlight Stock Market.
 • Odinwell genomförde en företrädesemission som blev övertecknad och tillförde bolaget 30 MSEK före emissionskostnader.
 • Svenska patent- och registreringsverket beviljade och utfärdade patent för Bolagets andra patentfamilj avseende förfarande och anordning för övervakning av mätobjekt.
 • Odinwell godkändes som varumärke i EU av Europeiska unionen.
 • Odinwell uppnådde den andra milstolpen i avtalet med Nestero. Bolaget följer tidsplanen för utvecklingsprojektet.
 • Odinwell färdigställde ett nytt tekniklabb som är lokaliserat i Mölnlycke. Tekniklabbet innefattar kritisk utrustning för fortsatt utvecklingsarbete.

Övriga händelser under perioden

 • Odinwell har fått god uppmärksamhet i media och exponerats via bl.a. Affärsvärlden, Biostock, Aktiespararna samt Nyhetsbyrån direkt.
 • Odinwells hemsida har färdigställts och driftsatts.
 

VD Klas Arildsson har ordet

Svårläkta sår är ett globalt problem som växer. Orsakerna är främst en åldrande befolkning samt ökad förekomst av diabetes, där det sistnämnda ger upphov till exempelvis fotsår. Vanligtvis delas sår in i två kategorier: akuta och kroniska sår. Det sistnämnda vållar störst problem, inte minst eftersom lidandet för patienten kan vara särskilt stort och utdraget, men även med hänsyn till de stora samhällsekonomiska kostnader som krävs för att behandla kroniska sår.

Vår patenterade teknologi möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Vi befinner just nu i en utvecklingsfas där teknologin kommer att valideras genom intensiva tester under det kommande året. Målsättningen är att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under 2023.

Det har varit en hektisk inledning som noterat bolag, med stort intresse från allmänheten. Vår nyemission inför notering övertecknades och kapitalet vi tillförts bedöms ge oss möjligheten att driva teknik- och produktutveckling fram till marknadslanseringen. Tack till samtliga som valt att investera i Odinwell och som tror på vår resa framåt.

Vi följer för närvarande vår utvecklingsplan och har haft en väldigt positiv utveckling både vad det gäller kostnader och uppfyllnad av milstolpar under det andra kvartalet. Exempelvis färdigställdes vårt tekniklabb i Mölnlycke, vilket är en viktig pusselbit i vårt utvecklingsarbete.

Under det andra kvartalet har vår utveckling främst varit fokuserad på design och tekniklösningar. Vi har bland annat etablerat en designprocess där vi kan iterera tekniklösningar med kort ledtid. I praktiken innebär det att vi kan prova olika lösningar och verifiera utfallet upp till två gånger per vecka. Detta medför att vi kan hålla högt tempo i utvecklingsprocessen och säkra att vi följer utstakad tidsplan. Vi har genom dessa utvecklingsaktiviteter säkerställt förmågan att bygga mekaniska strukturer som är mindre än framtidens krav på vår produkt. Parallellt har vi även kunnat verifiera en metod för att utläsa hur ljus uppträder i mekaniska strukturer.

Plattformen består av flera komponenter, däribland en transponder som utgör en väsentlig del. Under det andra kvartalet har vi tagit fram den tekniska lösningen med mikrospektrometer i transpondern. Därigenom har vi säkerställt funktionalitet för att analysera optisk information ner på detaljnivå och säkerställt en flexibel transponder som hanterar mätning av olika mätstorheter.

Vårt fokus under den kommande perioden kommer att vara på framtagningen av en första prototyp där vi kan mäta temperaturförändringar vid minst tre punkter. Vi kommer parallellt fortsätta vår marknadssondering med syfte att bygga nätverk med verksamheter för närbesläktad teknik med inriktning på svårläkta sår.

Vår teknologi kan bidra till ett paradigmskifte inom sårvård. Med hjälp av vår teknik skulle hemvård möjliggöras i mycket större utsträckning. Övervakning kan enkelt och smidigt ske i hemmet, bekvämt för den enskilde och stora samhällsbesparingar och avlastningar inom vårdapparaten. Tack till er som följer vår resa.

Klas Arildsson, VD Odinwell AB