2021-06-09 18:03

Noteringsaktuella Odinwell publicerar VD-intervju

Idag, den 9 juni 2021, har Odinwells aktie noterats på Spotlight Stock Market. Noteringen föregicks av en företrädesemission om cirka 30 MSEK, som övertecknades av befintliga aktieägare och allmänheten. I samband med dagens notering publicerar Odinwell en intervju med VD Klas Arildsson. Intervjun publiceras i sin helhet nedan.

Kan du berätta om Odinwells historik?

”Vår sårvårdsteknologi är en vidareutveckling av Redsense Medicals patenterade teknikplattform för hemodialys. Odinwell växte fram som ett dotterbolag inom Redsense, men knoppades av till ett fristående bolag under våren 2021, genom en Lex Asea-utdelning. Under 2020 erhöll vi ett aktieägartillskott om cirka 30 MSEK från det dåvarande moderbolaget, vilket gett oss en stabil grund och god finansiell ställning. Vi har även förvärvat patent från Redsense avseende sårvårdsteknologin.”

Odinwell har nyligen avslutat en företrädesemission om 30 MSEK, hur ska bolaget använda kapitalet?

”En viktig punkt har varit att säkra långsiktighet och ge oss finansiell stabilitet att kunna växla upp på ett hållbart sätt. Men här handlar det naturligtvis också mycket om att accelerera utvecklingen av teknologin, för att nå vårt mål om marknadslansering innan slutet av 2023. Vi befinner oss i teknologiutvecklingsfas och kommer framöver rekrytera spetskompetens för att ytterligare stärka upp organisationen. Därutöver avser vi att inleda valideringsstudier under 2022 i samarbete med sårvårdsbolag. Syftet är att verifiera teknologin i klinisk miljö. Studierna är inget direkt krav, men trots allt viktiga för att kunna etablera produkten på marknaden.”

Bolaget har beskrivit sin teknologi som potentiellt banbrytande. Vilka är fördelarna som ni ser det?

”Själva problemet som vi vill lösa är väldigt tydligt: det finns idag ingen adekvat behandlingslösning för exempelvis svårläkta sår. Ändå drabbas flera miljoner varje år av just detta. Och kostnaderna är skyhöga, i många fall flera procent av ett lands nationella vårdkostnader. Det är idag oerhört svårt för behandlande läkare att veta när ett förband eller plåster bör bytas. Det finns risker förknippade med att lägga om för tidigt och för sent. Vår teknologi gör det möjligt att i realtid ”läsa av” förändringar i såret, och på så sätt kan läkare i god tid bedöma huruvida läkningen fortskrider enligt plan eller om en infektion är på väg att utvecklas. Med den informationen kan rätt behandling sättas in, vid behov. Själv tekniken bygger på sensorlager, som enkelt kan bäddas in i befintliga förband och plåster, och som känner av förändringar i till exempel temperatur, tryck och blod. Vid sådan förändring kan sensorerna skicka en signal till en extern modul, som sedan larmar patient och/eller vårdgivare. Fördelarna är att man kan undvika patientlidande, minska behovet av onödig antibiotikabehandling, vilket kan motverka dagens problematik med antibiotikaresistens, och ser vi på makronivå följer betydande vinster vad gäller tidsoptimering och kostnadsbesparingar. Vårdplatser kan också frigöras i och med att vår teknologi skulle möjliggöra hemvård i större utsträckning, eftersom övervakning kan ske enkelt i hemmet.”

Det finns många stora globala spelare på sårvårdsmarknaden. Hur ser ni på möjligheterna att etablera er plattform i den konkurrensen?

”Vi ser mycket goda förutsättningar för detta, inte minst eftersom vi faktiskt inte konkurrerar med stora multinationella sårvårdsbolag som 3M och Mölnlycke utan snarare är en potentiell partner. Odinwells sårvårdsplattform är tänkt att bäddas in som ett av många lager i traditionella plåster och förband. Den produkt som når konsumenten kommer inte säljas i Odinwells namn, utan under våra partners varumärken. Med hjälp av en 3D-skrivare kan vi tillverka sensorlagren på ett slags ’rulle’. Det innebär att våra sensorlager enkelt kan integreras i sårvårdsbolagens befintliga produktionslinjer, utan betydande anpassningar. För de stora sårvårdsbolagen blir detta ett sätt att innovera och ta nya marknadsandelar med banbrytande smart sårvårdsteknologi. De säljer alltså produkten i sitt eget varumärke, och vi agerar OEM (Original Equipment Manufacturer). Vår metod med den printade ’rullen’ säkerställer också effektiv produktion och hög skalbarhet. Och från ett försäljningsperspektiv ger vår affärsstrategi många fördelar, framförallt att vi inte på egen hand behöver hantera all marknadsbearbetning, detta ligger istället hos vår partner.”

Odinwell nådde idag en viktig milstolpe i och med noteringen på Spotlight Stock Market. Vad kan vi förvänta av bolaget framöver?

”En IPO är alltid en omfattande process, som kräver tid, engagemang och resurser. Vi är oerhört glada över att ha nått i mål och nu kunna verka som noterat bolag. Det ställer både krav och öppnar upp möjligheter. Vi har inte pausat vårt arbete under noteringsprocessen, samtidigt är det klart att vi nu – också tack vare finansieringen från företrädesemissionen – kan fokusera fullt ut på verksamheten och accelerera utvecklingen av sårvårdsplattformen. Våra aktieägare kan förvänta att vi fortskrider utifrån uppsatta målsättningar, i detta skede handlar det mycket om utvecklingen av en första prototyp för validering av temperatur. Planen är att accelerera utvecklingsarbetet, bland annat genom att utöka personalstyrkan med teknisk spetskompetens. Vi hade redan innan noteringen fört samtal med andra aktörer på marknaden och identifierat ett intresse för vår teknologi. Fortsatt dialog med potentiella samarbetspartners är en viktig del av strategin framöver.” 

For ytterligare information om Odinwell, vänligen kontakta:

Klas Arildsson
VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 910 80 03
E-post: klas.arildsson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.