2021-06-08 08:31

Odinwells företrädesemission övertecknad

Den 3 juni 2021 avslutades teckningsperioden i Odinwell AB:s (”Odinwell” eller ”Bolaget”) företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 122 procent av befintliga aktieägare och allmänheten. Odinwell tillförs därmed cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Det kapital som Odinwell nu tillförs är avsett att finansiera ytterligare acceleration av teknologi- och produktutveckling fram till produktlansering innan slutet av 2023, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 8 juni 2021. Bolagets aktie samt BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer upptas till handel på Spotlight Stock Market i morgon, den 9 juni 2021. Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare, Nordic Issuing emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare i samband med företrädesemissionen samt noteringen på Spotlight.

VD Klas Arildsson kommenterar:

”Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från våra befintliga aktieägare. Med kapitaltillskottet från företrädesemissionen står vi starkt rustade finansiellt för att kunna accelerera utvecklingen av teknologin och sårvårdsplattformen enligt plan, med siktet inställt på marknadsintroduktionen innan slutet av 2023. Vi ser nu fram emot att kunna arbeta fokuserat med det fortsatta utvecklingsarbetet och etablera dialoger med potentiella framtida partners, med fokus på patienterna och ambitionen att kunna möta det enorma behovet av smartare sårvårdslösningar.”

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen omfattade högst 6 017 490 aktier varav cirka 83 procent av företrädesemissionen har tecknats med stöd av teckningsrätter och cirka 39 utan stöd av teckningsrätter. Totalt har cirka 122 procent av företrädesemissionen tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs Odinwell cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjorts av Bolaget i samband med företrädesemissionen. De som tilldelats aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 8 juni 2021. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Odinwell att öka med 6 017 490 aktier, från 14 040 810 aktier till 20 058 300 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att öka med 216 629,64 SEK, från 505 469,16 SEK till 722 098,80 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 30 procent.

Första dag för handel på Spotlight Stock Market

Aktien i Bolaget kommer att noteras på Spotlight Stock Market. Första dag för handel är den 9 juni 2021. Aktien handlas under ticker ”ODIN”, med ISIN-kod SE0015809967.

Handel med betald tecknad aktie (BTA) äger rum på Spotlight Stock Market från och med den 9 juni 2021 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2021. BTA handlas under ticker ”ODIN BTA”, med ISIN-kod SE0015987920.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen och noteringen har Odinwell anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.

För ytterligare information om Företrädesemissionen
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: 
info@sedermera.se
www.sedermera.se

For ytterligare information om Odinwell, vänligen kontakta:

Klas Arildsson
VD Odinwell AB (publ)Telefon: +46 (0)70 910 80 03
E-post: klas.arildsson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

 

Denna information är sådan information som Odinwell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2021.

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.