2021-05-20 09:59

Idag inleds teckningsperioden i Odinwells företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Odinwell AB:s (”Odinwell” eller ”Bolaget”) nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Även allmänheten i Sverige inbjuds att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 3 juni 2021 och Bolaget tillförs vid fulltecknad företrädesemission cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Inför Företrädesemissionen har större befintliga aktieägare, däribland institutionella investerare, ingått teckningsförbindelse samt avsiktsförklaringar om totalt cirka 12 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Odinwell har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”), med planerad första handelsdag den 9 juni 2021. Prospekt, teaser och anmälningssedlar hålls tillgängliga via Bolagets (www.odinwell.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings respektive hemsidor (www.nordic-issuing.se). Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare, Nordic Issuing emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen samt noteringen på Spotlight.

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023. På grund av det stora antal individer som drabbas av kroniska och svårläkta sår är marknaden för avancerad sårvård betydande och uppgick 2016 till cirka 10,4 miljarder USD med en förväntad genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 4,6 procent fram till 2022. Bolaget bedömer att dess teknologiplattform kan bidra till ett paradigmskifte inom smart sårvård, med betydande effekter både med hänsyn till patientvård och minskade kostnader för samhället i stort.

Odinwell fick under 2020 ett aktieägartillskott från det dåvarande moderbolaget Redsense Medical AB på cirka 30 MSEK. I syfte att fram till produktlansering innan slutet av 2023 ytterligare accelerera teknologi- och produktutveckling, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet, genomför Bolaget nu en företrädesemission om cirka 30 MSEK inför notering på Spotlight där även allmänheten i Sverige ges möjlighet att teckna aktier.

För mer information om Bolagets verksamhet och det pågående erbjudandet hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt teaser (på svenska och engelska) och anmälningssedlar hålls tillgängliga på Bolagets (www.odinwell.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 20 maj – 3 juni 2021.
 • Teckningskurs: 5,00 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 6 017 490 aktier, motsvarande cirka 30 MSEK.
 • Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 14 040 810 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 70,2 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,58 MSEK, motsvarande cirka 11,9 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser har skriftligen avtalats med huvudägare och styrelseledamot Patrik Byhmer (genom bolaget Seventh Sense Adventures Holding AB). Utöver teckningsförbindelser har ett flertal institutionella investerare och befintliga aktieägare lämnat avsiktsförklaringar avseende att de ämnar teckna sin andel av Företrädesemissionen. En avsiktsförklaring utgör inte ett bindande åtagande. Bolaget har erhållit avsiktsförklaringar om totalt cirka 7,4 MSEK, motsvarande cirka 24,66 procent av Företrädesemissionen. Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen.
 • Handel med BTA: Handel med betald tecknad aktie (BTA) äger rum på Spotlight från och med den 9 juni 2021 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2021.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer inte att äga rum.
 • Utspädning: Genom Företrädesemissionen kan Odinwells aktiekapital öka med högst 216 629,64 SEK genom nyemission av högst 6 017 490 aktier, motsvarande en maximal utspädning om cirka 30 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.
 • Notering på Spotlight: Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 9 juni 2021.
 • Ticker, ISIN: ODIN, SE0015809967.

Den 19 maj 2021 publicerade BioStock en intervju med VD Klas Arildsson där han beskriver verksamheten, nyemissionen och noteringsplanerna. Länk: www.biostock.se/2021/05/odinwells-vd-om-noteringsplanerna-och-bolagets-smarta-sarprodukter/.

Rådgivare
I samband med Företrädesemissionen och noteringen har Odinwell anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.

För ytterligare information om Företrädesemissionen
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: 
info@sedermera.se
www.sedermera.se

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Arildsson
VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 910 80 03
E-post: klas.arildsson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

Om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.