2021-05-07 14:14

Odinwell godkänns för notering på Spotlight och beslutar om företrädesemission

Odinwell AB (”Odinwell” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit ett godkännande för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Första handelsdag är planerad till den 9 juni 2021. Styrelsen i Odinwell har även, idag den 7 maj 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021 beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier där även allmänheten ges möjlighet att delta. Företrädesemissionen kan tillföra Bolaget högst cirka 30 MSEK före emissionskostnader. Inför företrädesemissionen har större befintliga aktieägare, däribland institutionella investerare, ingått teckningsförbindelse samt avsiktsförklaringar om totalt cirka 12 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare, Nordic Issuing emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB legal rådgivare i samband med företrädesemissionen samt noteringen på Spotlight. Mer information om erbjudandet och noteringen framgår i pressmeddelandet nedan

Odinwell i korthet

Det har kallats den tysta epidemin, den alltjämt ökande förekomsten av svårläkta kroniska sår. Enligt beräkningar lider uppemot två miljoner européer av kroniska sår, och så mycket som fyra miljoner drabbas varje år av antingen akuta eller kroniska sår. Orsakerna är främst ökad förekomst av diabetes, vilket ger upphov till exempelvis fotsår, samt åldrande befolkning. Vanligtvis delas sår in i två kategorier: akuta och kroniska sår. Det sistnämnda vållar störst problem, inte minst eftersom lidandet för patienten kan vara särskilt stort och utdraget, men även med hänsyn till de stora samhällsekonomiska kostnader som krävs för att behandla kroniska sår. Utmaningen är att det idag saknas effektiva metoder för att veta när och hur ofta ett förband bör bytas. Det försvårar att sätta in rätt behandling vid rätt tidpunkt, samt att det finns risk att man byter plåster och förband för tidigt eller för sent. På grund av det stora antal individer som drabbas av kroniska och svårläkta sår är marknaden för avancerad sårvård betydande och uppgick 2016 till cirka 10,4 miljarder USD med en förväntad genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) om 4,6 procent fram till 2022.

Att hitta nya sätt att behandla svårläkta sår är också anledningen till varför Odinwell grundades 2019, som dåvarande dotterbolag till Redsense Medical AB. Odinwell är idag ett helt fristående bolag som bedriver forskning och utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023. De positiva effekterna av att i realtid kunna ”läsa av” förändringar i ett plåster, och på så sätt konstatera i god tid huruvida läkningen fortskrider enligt plan eller om en infektion är på väg att utvecklas, är många. På individnivå påverkar det både patient och vårdpersonal; för patienten minskar lidandet vid eventuella onödiga såromläggningar, samt minskad risk för infektion, och för vårdpersonalen ges nya möjligheter att ge rätt behandling och inte minst ge den vid rätt tidpunkt. På makronivå finns också, enligt styrelsens bedömning, tydliga positiva samhällseffekter i form av minskad antibiotikaanvändning samt effektiviseringar och besparingar.

VD Klas Arildsson kommenterar:

”Omfattningen av problemet med svårläkta, kroniska sår är väl känt. Det medför stora kostnader för samhället, och lidande för patient. Ändå saknas idag effektiva behandlingsalternativ. Med vår optiska teknologi ges helt nya möjligheter att se och förstå hur läkningsprocessen fortskrider, utan att behöva röra förbandet. Detta leder till bättre behandlingsbeslut, och kan avsevärt minska risken för infektioner, vilket också skulle reducera behovet av antibiotika. Sammantaget får detta en positiv effekt i många led, både på makronivå och för patient. Vi genomför nu en företrädesemission, inför notering på Spotlight, i syfte att accelerera teknologi- och produktutveckling fram till produktlansering innan slutet av 2023, samt för att säkerställa långsiktighet. Vi hoppas på att fler vill vara med på resan mot ett paradigmskifte inom smart sårvård.”

Bakgrund och motiv:

Bolaget fick under 2020 ett aktieägartillskott från det dåvarande moderbolaget Redsense Medical AB på cirka 30 MSEK. I syfte att fram till produktlansering innan slutet av 2023 accelerera teknologi- och produktutveckling, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet, genomför Bolaget nu en företrädesemission om cirka 30 MSEK inför notering på Spotlight där även allmänheten i Sverige ges möjlighet att teckna aktier.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningstid: 20 maj – 3 juni 2021.

Teckningskurs: 5,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 6 017 490 aktier, motsvarande cirka 30 MSEK.

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 14 040 810 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 70,2 MSEK.

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,58 MSEK, motsvarande cirka 11,9 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelser har skriftligen avtalats med huvudägare och styrelseledamot Patrik Byhmer (genom bolaget Seventh Sense Adventures Holding AB). Utöver teckningsförbindelser har ett flertal institutionella investerare och befintliga aktieägare lämnat avsiktsförklaringar avseende att de ämnar teckna sin andel av företrädesemissionen. En avsiktsförklaring utgör inte ett bindande åtagande. Bolaget har erhållit avsiktsförklaringar om totalt cirka 7,4 MSEK, motsvarande cirka 24,66 procent av företrädesemissionen. Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen.

Handel med BTA: Handel med betald tecknad aktie (BTA) äger rum på Spotlight från och med den 9 juni 2021 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2021.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer inte att äga rum.

Utspädning: Genom företrädesemissionen kan Odinwells aktiekapital öka med högst 216 629,64 SEK genom nyemission av högst 6 017 490 aktier, motsvarande en maximal utspädning om 30 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Notering på Spotlight: Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 9 juni 2021.

Ticker, ISIN: ODIN, SE0015809967.

Investerarpresentationer:

Bolaget kommer den 17 maj 2021 att presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning tillsammans med Aktiespararna. Se nedan för mer information:

Presentationen kommer spelas in och finnas tillgänglig efter livesändningen. Bolaget har även producerat en video där Bolaget och sårvårdsteknologin presenteras närmare. Vänligen klicka här för att se videon.

Prospekt, teaser och anmälningssedlar

Finansinspektionen har den 7 maj 2021 godkänt Bolagets prospekt. Prospektet kommer inom kort finnas tillgängligt via Bolagets (www.odinwell.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) samt Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. I samband med att teckningstiden inleds kommer även teaser och anmälningssedlar publiceras på ovannämnda hemsidor.

Rådgivare
I samband med företrädesemissionen och noteringen har Odinwell anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.

För ytterligare information om aktuell företrädesemission
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: 
info@sedermera.se
www.sedermera.se

For ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Arildsson
VD Odinwell AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 910 80 03
E-post: klas.arildsson@odinwell.com
Hemsida: www.odinwell.com

om Odinwell

Odinwell bedriver utveckling inom sårvårdsområdet och har tagit fram en patenterad teknologi för smarta bandage och plåster. Teknologiplattformen möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser såsom blod och sårvätskor genom att analysera förändringar i exempelvis temperatur och tryck i bandage och plåster. Bolaget befinner sig i utvecklingsfas och avser att ha en produkt redo för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.